Infiltrationsbädd

Infiltrationsbädden är själva kärnan i en infiltrationsanläggning, och den delen av en som renar avloppsvattnet.

Read More

Eget avlopp

Ett eget avlopp innebär ett stort ansvar, och som husägare är du skyldig att följa vissa regler som regleras i miljölagstiftningen.

Read More

Vad kostar det?

Kostnaderna för att anlägga en infiltrationsanläggning varierar enormt, på grund av en mängd olika skäl.

Read More

Välkommen till Infiltrationsanläggning.com, en sida för dig som är intresserad av infiltrationsanläggningar. Många vet nog inte vad en infiltrationsanläggning är, vilket är synd. Detta då många av de som inte riktigt känner till infiltrationsanläggningar skulle kunna ha mycket stor nytta av dem. En infiltrationsanläggning är för att uttrycka sig enkelt en naturlig reningsanläggning, ett miljövänligt sätt att rena sitt avloppsvatten på. Med tanke på miljömedvetandet i Sverige så är en infiltrationsanläggning närapå ett måste när det kommer till avloppssystem för enfamiljshus.

Så fungerar en infiltrationsanläggning
Infiltrationsanläggningen i sig är bara en del av ett avloppssystem, om än den sista och kanske viktigaste. Men utan de tidigare delarna skulle en infiltrationsanläggning inte fungera speciellt väl, om den över huvud taget skulle fungera alls. Den första delen är i normalfallet den så kallade slamavskiljaren. Syftet med slamavskiljaren är helt enkelt att avskilja de grövre fasta delarna, så att resterande delar av avloppssystemet – däribland själva infiltrationsanläggningen – inte slammar igen. Slamavskiljaren tar inte upp mycket, då större fasta delar inte utgör en så bild2vidare stor del av avloppsvattnet. Men den är ändå helt nödvändig för ett fullt fungerande avloppssystem.

Nästa del av en infiltrationsanläggning är fördelningsbrunnen. Syftet med denna är att avloppsvattnet ska fördelas jämnt över infiltrationsbädden, för att bästa reningsresultat ska kunna uppnås. I infiltrationsbädden renas sedan vattnet på ett naturligt sätt, genom att silas genom marken. Alla typer av jord är naturligtvis inte lämpliga för detta, och har man inte ”rätt” jordtyp på sin tomt kan det innebära att man måste skapa rätt rätt förhållanden för att kunna bygga en infiltrationsanläggning. Det bör också påpekas att man för att upprätta en infiltrationsanläggning på sin mark måste ha tillstånd från kommunen. De exakta reglerna kan sedan variera en del från kommun till kommun.

Begreppsförvirring
Orden markbädd och infiltrationsanläggning används ofta mer eller mindre som synonymer. Lägg därtill till begreppet infiltrationsbädd och det är lätt att bli förvirrad. Vad är skillnaden mellan dem, och finns det egentligen någon skillnad? Svaret på den frågan är helt enkelt att det beror på, och i mångt och mycket behöver man inte tänka på de eventuella skillnader som finns. Markbädd betecknar oftast en ”konstgjord” infiltrationsanläggning, en infiltrationsanläggning där man skapat den jordmån som krävs på artificiell väg.